تماس با استادکار

09353097929 مشاوره و بازدید 

تأثیر نماهای تاريخی بر تصورات افراد

نما تاریخی

مقدمه : نمای بناهای تاریخی نســبت به نماهای جدید بيش ّ تر مورد توجه قرار میگیرنــد )2006, Renato and Marina; 1982., al et Herzog .) ّت می یابند که در از ایــن رو نمای بناهای تاریخی به این دلیــل اهمي ً می توان اذعان داشت تصویر ذهنی شهروندان تأثیرگذار هستند. اساسا که تصور ذهنی شهروندان از بناها، بر پایه نماهای آنها شكل ميگيرد )2000, Imamoglu .)

ادامه مطلب...